Урнек датотеките се користат кога креирате некоја нова датотека.
Бројот на урнеците кои може да ги користите не е ограничен!
Ако креирате нова датотека без наведување на урнек, HAPedit ќе ја користи претпоставената 'default' урнек датотека.

o За да креирате урнек:
Види мени: Датотека | Сними како урнек
 
o За вчитување на урнек:
Види мени: Датотека | Нова | Вчитај урнек
Во урнек датотеките, некои работи при вчитувањето ќе бидат променети:
  • %generator% со <meta name="generator" content="HAPedit 3.1">
  • %application% со HAPedit 3.1.11.111
  • %longdate% со dddd dd mm yyyy
  • %datetime% со mm yyyy hh:mm:ss
  • %date% со mm yyyy
  • %time% со hh:mm:ss
  • %rfc1123date% со RFC-1123 формат на датум
- За датум/час "dddd" го претставува денот во седмицата,
   "dd" датум, "mm" месец, "yyyy" година,
   "hh" час, "mm" минута, "ss" секунда.
- Некои примери на урнеци се испорачани со HAPedit.
 
 Мај 2020 Powered by php на почеток од страната 
Мапа на сајтот | Избор на јазик | Контакт
– Верзија 3.09.2009 –