HAPedit додатоци:

Опис на Add-Ons
Се што треба да знаете за add-ons.
 
Развојни јазици
Како се користат ? Како да креирате нов развоен јазик ?
 
Познати проблеми
Или проблеми кои е тешко да се корегираат.
 
Услови под кои може да се користи
За читање...
 
Други информации
За HAPedit и овој сајт.
 

Види исто така: Финти, Потребно е, FAQ, најчесто поставувани прашања

 Јануари 2022 Powered by php на почеток од страната 
Мапа на сајтот | Избор на јазик | Контакт
– Верзија 3.09.2009 –