Тука сте: Старт » Уредувач » Asp

Менаџирањето на ASP скриптите не функционира толку добро како кај php, бидејќи HAPedit не може да ги процесира грешките кои се генеририрани при компајлирање на кодот.

Потенцирањето на синтаксата на asp/html е една од главните карактеристики, слично како кај HTML и кај ASP е на располагање автоматско комплетирање на кодот. Уште повеќе, HAPedit се испорачува со вградена подршка за Asp, ADODB и VBScript.
Види: потенцирање на синтаксата на ASP, автоматско комплетирање на кодот за HTML тагови и ASP code.

Во менито 'Страна', функцијата 'Вметни датотека', овозможува додавање на 'include' директиви.

Alt+F2 прикажува прозорец за хиерархиски преглед на кодот.
Shift+Ctrl+B го вметнува тагот "<% %>".
Shift+Ctrl+C го конвертира селектираниот текст во коментар.
Shift+Ctrl+P ги конвертира double-quotes од низа на знаци во специјални double-quotes.

Во низите, т.е. '<% Response.Write("...', имате пристап до сите html функции. Тоа значи дека може да вметнувате / едитирате html тагови во низата, користејќи го HAPedit интерфејсот. Види: Вметнување на <img> тагот.

Види исто така: Html, Php, Уредувач, Друго!

 Април 2021 Powered by php на почеток од страната 
Мапа на сајтот | Избор на јазик | Контакт
– Верзија 3.09.2009 –